เชิญร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมและขยายผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับพื้นที่ ผ่านระบบออนไลน์

โดย อบก. 02.02.2022

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้พัฒนากลไกการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ ที่เรียกว่า “โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย” (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศ และสามารถนำปริมาณการลด/ดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง ที่เรียกว่า “คาร์บอนเครดิต TVERs” ไปขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศได้


เพื่อให้เกิดการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในระดับพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกที่เข้มแข็งนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของประเทศ อบก. จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมและขยายผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับพื้นที่ เพื่อศึกษาแนวทาง รูปแบบ และวิธีการในการส่งเสริมและขยายผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อื่น ซึ่งในการนี้ อบก. ได้มอบหมายให้ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ที่ปรึกษา) ดำเนินโครงการ "โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมและขยายผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับพื้นที่"


ในการนี้ อบก. ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมและขยายผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับพื้นที่ ในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)


  • ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ https://forms.gle/FGDQHakyJJuPAUDY7 (ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565)


        Time: Feb 7, 2022 09:00 AM Bangkok
        Meeting ID: 931 0403 0034

ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • คุณพนิดา โพยมทิพย์ โทรศัพท์ 091-741-1330
  • คุณสลิตา คำสุข       โทรศัพท์ 086-468-9041
  • คุณทิชากร ปัดชา      โทรศัพท์ 086-010-3435