สถานะข้อมูล

จังหวัด

ลำดับ จังหวัด ปีงบประมาณ SCALE UP
1 พังงา 2565 - รายงาน GHG