สถานะข้อมูล

จังหวัด

ลำดับ จังหวัด ปีงบประมาณ SCALE UP
1 เชียงใหม่ 2563 - รายงาน GHG
2 นครราชสีมา 2563 รายงาน GHG
3 สุพรรณบุรี 2563 รายงาน GHG
4 อุทัยธานี 2563 รายงาน GHG
5 กาฬสินธุ์ 2563 รายงาน GHG