TGO บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ

โดย อบก. 29.05.2023

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พ.ค. 66 อบก.โดย ท่านรองผอ.อบก. (รองเพชร) พร้อมด้วย ผอ.สมค. จนท.สมค. จนท.สรค. บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" ให้แก่คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 4 อาคาร ทส. และผ่านระบบ video conference จำนวน 45 คน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้มี 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) การขับเคลื่อนการดำเนินงานการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 2) การดำเนินโครงการพัฒนาและสนับสนุนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ 3) การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก (T-VER และ LESS) และ 4) การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพทสจ. 

ในการนี้คณะผู้ตรวจฯ ได้สอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจติดตามเร่งรัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ดำเนินการโดย ทสจ. ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ต่อไป